Info

LES RETRIBUCIONS DELS NOSTRES REPRESENTANTS

Pep Galarza és alcalde a l’Ajuntament, amb dedicació exclusiva de 37,5 hores setmanals.

Nomina Pep Galarza

Pablo Bellver és regidor amb dedicació parcial a l’Ajuntament, té una dedicació de 10 hores setmanals.

Nomina Pablo Bellver

Sabrina León és regidora amb delegació a l’Ajuntament i cobra en concepte de dietes i assistències.

Cobra un màxim brut anual de 9.503,04 € pels següents conceptes:

Per assistència efectiva a cada Ple de la Corporació: 395,96 €

Per assistència efectiva a cada Junta de Govern Local: 237,58 €

Per assistència efectiva a cada Comissió Informativa: 197,98 €

Per assistència efectiva a cada Junta de Portaveus: 197,98 €.

Nota: l’edicte que regula les retribucions dels càrrecs públics és el següent:

Edicte dietes i retribucions